Pazar Belediye Başkanlığı » YÖNETİM BİRİMLERİ VE MÜDÜRLER


PAZAR BELEDİYE BAŞKANI

ŞERAFETTİN PERVANLAR

 
YÖNETİM BİRİMLERİ VE MÜDÜRLER
Paylaş:  
 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve EVLENDİRME MEMURLUĞU

Yazı İşleri Müdürlüğü özet olarak : Meclis toplantıları için gündemin hazırlanarak gerekli duyuruların yapılmasını, görüşme tutanaklarının kaydedilmesini, alınan kararların yazımını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesi işlemlerini yürütür.

Encümen toplantısı için gündemin hazırlanmasını, alınan kararların yazılmasını ve uygulayıcı birimlere gönderilmesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleler için gerekli ilanların yapılmasını ve ihale tekliflerinin Encümene getirilmesini yürütür.

Genel evrak kayıt işlemini yürütür.

Evlendirme Memurluğu özet olarak : Evlenmek isteyen çiftlerin nikah akitleri ile ilgili işlemleri yürütür. Belediye Başkanı adına çiftlerin nikah akitlerini yapar.

Yazı İşleri Müdürü : 

Seçkin EREN


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü (Muhasebe Yetkilisi) özet olarak : Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ile memur ve işçi personellerin maaş ikramiye, huzur hakkı, geçici görev yolluğu giderlerinin ödenmesini yürütür.

Belediye adına iş yapan müteahhitlerin hakedişlerinin ödenmesini yürütür.

Belediye Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi, İlan ve Reklam vergisi, Ruhsat harçları, katılım payları, yapı kullanma izni harçları gibi tüm vergi ve harçlarının tahakkuk ettirilerek tahsilatını yürütür.

İller Bankası tarafından gönderilen Belediyenin Genel Bütçe gelirlerinden ayrılan paylarının takibini yürütür.

Belediyenin bütçe ve tarifelerini hazırlar, Encümen ve mecliste görüşülerek onaylanmasını sağlar. Belediyenin tüm gelir ve gider kayıtlarının tutulmasını, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Denetçileri tarafından denetim işlerinin yapılmasını yürütür.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürü:

Mustafa YILMAZ

 


FEN İŞLERİ MEMURLUĞU

Fen İşleri Müdürlüğü özet olarak : Yol, yeşil alan, çocuk oyun alanı, otopark, belediyeye ait her türlü binanın projesinin hazırlatılmasını, keşiflerinin çıkartılarak belediye personelleri ile yapılacak olanların yaptırılmasını, müteahhit eliyle yaptırılacak olanların 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre dosyalarını hazırlayarak ihale kararının alınmasını, sözleşmenin yapılmasını ve sözleşmesine uygun olarak yaptırılmasını, hakedişlerinin düzenlenmesini, bitirilenlerinin kabullerinin yapılmasını yürütür.

Belediyenin asfalt şantiyesinin ve taş ocaklarının gerektiğinde müteahhit eliyle işletilmesini yürütür.

Fen İşleri Memuru :

Bilginer YILMAZ


Hal ve GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Hal ve Gelir Müdürlüğü özet olarak : Belediyemiz sınırları içerisinde  bulan yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarının uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını korumak, toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmaktır.

Belediyemizin gelirlerini yasaların tanımış olduğu olanaklar ölçüsünde tahakkuk eden vergilerini yasal süre içinde tahsiline çalışarak tahsilatı çabuklaştırmak,

•Gelişen teknolojiye uygun olarak ilan reklam ve eğlence vergilerini düzenlemek,

Hal Müdürü :

Vahdet KONYALI


ZABITA AMİRLİĞİ

Zabıta Amirliği özet olarak : Esnafların işyeri açma ruhsatı alması ile ilgili işlemleri yürütür.

Esnafların genel sağlık kurallarına uymaları, fiyat etiketlerini koymaları, kamunun kullanımına ayrılan kaldırımların işgal edilmemesi, işyeri açma ruhsatı olmadan çalışmalarının önlenmesi konularında denetim işlerini yürütür.

Kurallara uymadan faaliyet gösteren esnaflara uygulanacak ceza işlemlerini yürütür.

Zabıta Amiri : 

Musa ÖZMAN


Paylaş: